பக்கங்கள்

May 22, 2022

இதழ்-4

இதழ் - 4                                                                இதழ் -  

நாள் : 22-5-2022                                                   நாள் : உஉ-ரு-௨உஉ ஆத்திசூடி வெண்பா - 2

 

 
 
 தமிழக ஊர்களின் இன்றைய பெயரும் அன்றைய பெயரும்

பழமொழி அறிவோம்தமிழ்ச்சொல் தெளிவோம்

 


இலக்கணம் கற்போம்

 


May 15, 2022

இதழ்-3

 .

இதழ்–3                                                                  இதழ் - ௩
நாள் : 15-5-2022                                                   நாள் :
௧௫-ரு-௨உஉ ஆத்திசூடி வெண்பா - 1

 

 
 
 தமிழக ஊர்களின் இன்றைய பெயரும் அன்றைய பெயரும்

பழமொழி அறிவோம்தமிழ்ச்சொல் தெளிவோம்

 


இலக்கணம் கற்போம்