பக்கங்கள்

Dec 3, 2023

இதழ்-84


தமிழமுதம் - ஞாயிறு மின்னிதழ்
இதழ் - 84                                                இதழ் - 
நாள் : 03-12-2023                                 நாள் : --௨௦௨௩
 


      

 

 

 ஆத்திசூடி வெண்பா - 81


   

 

தமிழக ஊர்களின் இன்றைய பெயரும் அன்றைய பெயரும்

  

தமிழ்ச்சொல் தெளிவோம்

 

 
  
 
 
இலக்கணம் கற்போம்
  

 Nov 26, 2023

இதழ்-83தமிழமுதம் - ஞாயிறு மின்னிதழ்
இதழ் - 83                                                       இதழ் - 
நாள் : 26-11-2023                                         நாள் : --௨௦௨௩
 


      

 

 

 ஆத்திசூடி வெண்பா - 80


   

 

தமிழக ஊர்களின் இன்றைய பெயரும் அன்றைய பெயரும்

  

தமிழ்ச்சொல் தெளிவோம்

 

 
  
 
 
இலக்கணம் கற்போம்
  

 

Nov 19, 2023

இதழ்-82


தமிழமுதம் - ஞாயிறு மின்னிதழ்
இதழ் - 82                                               இதழ் - 
நாள் : 19-11-2023                                   நாள் : --௨௦௨௩
 


      

 

 

 ஆத்திசூடி வெண்பா - 79


   

 

தமிழக ஊர்களின் இன்றைய பெயரும் அன்றைய பெயரும்

  

தமிழ்ச்சொல் தெளிவோம்

 

 
  
 
 
இலக்கணம் கற்போம்
  

 
Nov 12, 2023

இதழ்-81


தமிழமுதம் - ஞாயிறு மின்னிதழ்

இதழ் - 81                                                  இதழ் - 
நாள் : 12-11-2023                                   நாள் : --௨௦௨௩
 


      

 

 

 ஆத்திசூடி வெண்பா - 78


   

 

தமிழக ஊர்களின் இன்றைய பெயரும் அன்றைய பெயரும்

  

தமிழ்ச்சொல் தெளிவோம்

 

 
  
 
 
இலக்கணம் கற்போம்